Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.ntssales.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door NTS Sales. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NTS Sales is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NTS Sales.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NTS Sales te mogen claimen of te veronderstellen.

NTS Sales streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NTS Sales aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vindplaats en wijziging

Deze voorwaarden zijn van toepassing op NTS Sales B.V. – KVK-nummer 69907315. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. NTS Sales B.V. behoudt het recht om algemene voorwaarden te wijzigen en zal hier indien wijzigingen van op de hoogte stellen.

Contactgegevens

NTS Sales B.V.
Hullenbergweg 413
1101 CS Amsterdam-Zuidoost

info@ntssales.nl

Laatste wijziging 25/01/2020